ابتدای متر را روی محل تلاقی شانه و آستین قرار دهید. از این نقطه در امتداد آستین تا بند انگشت شصت را اندازه بگیرید.

قد آستین کت

بعدی